Euforia Hjälpmedels Miljöarbete

Vi strävar efter att skydda och förbättra lokala och globala miljöer och att säkerställa att dessa aktiviteter utförs på ett hållbart sätt.

För att möta dessa mål ska vi sträva efter att:

 • Vara medvetna om all ny miljölagstiftning och förordningar
 • Följa all miljölagstiftning och föreskrifter
 • Minimera energianvändningen och därtill hörande C02-utsläpp
 • Maximera användningen av förnybara energikällor om möjligt
 • Minimera avfallshanteringen
 • Maximera återanvändningen av material och produkter
 • Maximera användningen av återvunnet material och produkter
 • Maximera återvinning av material och produkter
 • Maximera användningen av material från förnybara källor
 • Minimera användningen av förorenande transportmedel
 • Maximera användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft
 • Minimera användningen av vatten

För att uppnå målen med denna policy kommer vi att:

 • Ge tillräcklig miljöutbildning för all personal
 • Bedöma alla miljöleverantörers miljöprestanda
 • Utveckla en uppsättning miljömål och handlingsplaner
 • Granska miljöpolitiken och dess handlingsplaner med jämna mellanrum
 • Arbeta mot eller följa principer för ett miljöledningssystem
Carina Jaderius
VD Euforia Hjälpmedel AB
Grön miljöväxt

Certifiering ISO 14001 - DB Schenker

Anslutningsbevis FTI - Euforia Hjälpmedel AB